DHG: Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Ba 2024 18:32:00

DHG: Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên  năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240301_20240301-DHG-TB-NDKCC-to-chuc-DHDCD-thuong-nien-nam-2023.pdf