VTH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 28 Tháng Hai 2024 16:55:00

VTH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

.


Tài liệu đính kèm
 170451_g_bao_DHDCD_2024.pdf