BCE: Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 27 Tháng Hai 2024 16:41:00

BCE: Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240227_20240227-BCE-TB-NDKCC-tham-du-DHDCD-thuong-nien-nam-2024.pdf