PTX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 27 Tháng Hai 2024 09:28:00

PTX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTX của CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; báo cáo của Ban điều hành năm 2023; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024; báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe PTS, xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2024