ABB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 26 Tháng Hai 2024 10:02:00

ABB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABB của Ngân hàng TMCP An Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo tài chính năm 2023 của ABBANK đã được kiểm toán; Báo cáo về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo về thẩm định tài chính và về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất cho năm 2024;
+ Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2023;
+ Thông qua việc thôi làm thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027;
+ Nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ ABBANK.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến 08 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 05/04/2024