BMS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 26 Tháng Hai 2024 10:03:00

BMS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp và website theo quy định.
          - Địa điểm tổ chức họp: TP. Hồ Chí Minh (TCPH sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp).
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp.