LHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 23 Tháng Hai 2024 14:38:00

LHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LHC của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 20/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thảo luận và thông qua các nội dung sau:
1. Báo cáo công tác quản trị năm 2023 của HĐQT, TV HĐQT độc lập;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
4. Phân phối lợi nhuận năm 2023;
5. Kế hoạch SX-KD, chia cổ tức và đầu tư năm 2024;
          - Nội dung họp: 6. Chọn công ty kiểm toán năm 2024;
7. Ủy quyền Tổng giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản;
8. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
9. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu thành viên thay thế;
10. Trình ứng viên ứng cử/đề cử bầu Thành viên HĐQT…
     * Trả cổ tức bằng tiền:
          - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023
          - Tỷ lệ thực hiện: 10% (1.000 đồng/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 17/04/2024
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 17/04/2024 và xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.