CLH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 23 Tháng Hai 2024 09:33:00

CLH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLH của CTCP Xi măng La Hiên VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 10/04/2024 đến ngày 25/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI – Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông