SHB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 22 Tháng Hai 2024 15:42:00

SHB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240222_20240222-SHB-Thong-bao-thay-doi-so-luong-co-phieu-dang-luu-hanh_0001.pdf