PTX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 21 Tháng Hai 2024 10:29:00

PTX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

.


Tài liệu đính kèm
 104600_ng_nien_nam_2024.pdf