LHC: Thông báo Chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 20 Tháng Hai 2024 16:08:00

LHC: Thông báo Chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

.


Tài liệu đính kèm
 162454_CD_nam_2024_sign.pdf