CAT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 19 Tháng Hai 2024 16:53:00

CAT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAT của CTCP Thủy sản Cà Mau như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
+ Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;
+ Và thảo luận thông qua một số vấn đề quan trọng khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty - địa chỉ: 08 Cao Thắng, phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
          - Thời gian họp: Dự kiến vào ngày 30/03/2024