VBH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 16 Tháng Hai 2024 09:30:00

VBH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBH của CTCP Điện tử Bình Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
4. Thông qua các tờ trình như: phân phối lợi nhuận năm 2023;
5. Một số nội dung khác…
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
          - Thời gian họp: 08h00 sáng ngày 12/04/2024