CCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 15 Tháng Hai 2024 17:18:00

CCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCT của CTCP Cảng Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Cảng Cần Thơ.
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 02, khu vực Phú Thắng, P. Tân Phú, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ
          - Thời gian họp: 28/03/2024