CAT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 15 Tháng Hai 2024 17:23:00

CAT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

.


Tài liệu đính kèm
 173748_yen_du_DHCD_sign.pdf