IFS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 06 Tháng Hai 2024 14:27:00

IFS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

.


Tài liệu đính kèm
 143628_eeting_MinutesID.pdf