VBH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 05 Tháng Hai 2024 21:57:00

VBH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

.


Tài liệu đính kèm
 221225_hien_bieu_quyet_.pdf