BCE: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 05 Tháng Hai 2024 17:16:00

BCE: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240205_20240205-BCE-Bao-cao-tien-do-SDV-thu-duoc-tu-dot-CBCP-ra-cong-chung.pdf