HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMSN2314

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 02 Tháng Hai 2024 16:32:00

HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMSN2314

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm như sau:

- Tên tổ chức phát hành:             CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

- Mã chứng quyền:                      CMSN2314

- Tỷ lệ chuyển đổi:                      10:1

- Giá thực hiện:                          78.999 đồng

- Ngày giao dịch cuối cùng:         01/02/2024

- Ngày đáo hạn:                         05/02/2024

- Giá thanh toán chứng quyền:    65.320 đồng.