TC6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 26 Tháng Giêng 2024 16:49:00

TC6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TC6 của CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến là 01 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 20/03/2024 đến ngày 20/04/2024 (Ngày cụ thể sẽ được Công ty thông báo trong thư mời hợp sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 Nhà sinh hoạt công nhân Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2023;
+ Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023;
          - Nội dung họp: + Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương người quản lý công ty, chi trả phụ cấp đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023; đề xuất tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi trả phụ cấp đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024;
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
+ Báo cáo thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
          - Nội dung họp: + Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty về: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2023;
+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
          - Nội dung họp: + Báo cáo lựa chọn danh sách Công ty độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.