BIC: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 25 Tháng Giêng 2024 16:29:00

BIC: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240125_20240125-BIC-Bao-cao-quan-tri-Cong-ty-2023.pdf