TSB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 23 Tháng Giêng 2024 15:27:00

TSB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSB của CTCP Ắc quy Tia Sáng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/03/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng tại Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.