CMSN2314: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 18 Tháng Giêng 2024 14:32:00

CMSN2314: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.26 (mã CK: CMSN2314) của  Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240118_20240118-CMSN2314-QD-huy-niem-yet-do-dao-han.pdf