TSB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 17 Tháng Giêng 2024 10:05:00

TSB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

.


Tài liệu đính kèm
 101151_h_co_dong_signed.pdf
 101152_DQT_So_01_signed.pdf