VDP: CBTT Giải tỏa ESOP và chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 12 Tháng Giêng 2024 14:30:00

VDP: CBTT Giải tỏa ESOP và chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha thông báo giải tỏa ESOP và chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240112_20240112-VDP-NQ-30-ve-giai-toa-co-phieu-ESOP-to-chuc-DHDCD-TN-va-tra-co-tuc-d2.2023.pdf