EIB: Thông báo công văn của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu của EIB

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 29 Tháng Mười Hai 2023 14:40:00

EIB: Thông báo công văn của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu của EIB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo công văn của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu của EIB như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231229_20231229-EIB-CBTT-Van-ban-so-9379-UBCK-QLCB-cua-UBCKNN-ve-viec-da-nhan-duoc-day-du-tai-lieu-bao-cao-giao-dich-ban-co-phieu-quy-Short.pdf