CTR: CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 27 Tháng Mười Hai 2023 15:55:00

CTR: CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel thông báo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231227_20231227-CTR-NQ-DHCD-38-va-BB-kiem-phieu-lay-y-kien-bang-VB-2023.pdf