Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/VIETCAP/M/Au/T/A5

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 20 Tháng Mười Hai 2023 17:34:00

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/VIETCAP/M/Au/T/A5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/VIETCAP/M/Au/T/A5 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20231220_20231220-Chung-quyen-TCB.VIETCAP.M.Au.T.A5-Bao-cao-ket-qua-phan-phoi-chung-quyen.pdf