HIG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 11 Tháng Mười Hai 2023 10:16:00

HIG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HIG của CTCP Tập Đoàn HIPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau