APS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 30 Tháng Mười Một 2023 15:41:00

APS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/01/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Thông qua danh sách ứng cử/đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.