BIC: Thông báo công văn của Bộ Tài chính về việc ghi nhận BIC mở 3 Chi nhánh mới

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 21 Tháng Mười Một 2023 10:56:00

BIC: Thông báo công văn của Bộ Tài chính về việc ghi nhận BIC mở 3 Chi nhánh mới

Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo công văn của Bộ Tài chính về việc ghi nhận BIC mở 3 Chi nhánh mới như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231121_20231121-BIC-CBTT-TB-cua-Bo-Tai-chinh-ghi-nhan-thanh-lap-BIC-Kien-Giang-BIC-Trang-An-BIC-Gia-Dinh.pdf