PTX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 15 Tháng Mười Một 2023 15:49:00

PTX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


Tài liệu đính kèm
 160537_ua_DHDCD_cong_ty.pdf
 160539_DCD_bang_van_ban.pdf
 160539_cong_ty_nam_2023.pdf
 160539_van_ban_nam_2023.pdf