PTX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 01 Tháng Mười Một 2023 17:20:00

PTX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông


Tài liệu đính kèm
 220651_ua_DHDCD_cong_ty.pdf
 220651_cong_ty_nam_2023.pdf
 220651_13112631_NQ_DHCD.pdf