CBS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 01 Tháng Mười Một 2023 16:51:00

CBS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CBS của CTCP Mía đường Cao Bằng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/11/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, địa chỉ thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng bắt đầu từ ngày 28/11/2023.