SBT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 30 Tháng Mười 2023 14:21:00

SBT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231030_20231026-SBT-Bien-ban-hop-DHDCD-ND-2022-2023.pdf
 20231030_20231026-SBT-NQ-DHDCD-05-thong-qua-bao-cao-HDQT.pdf
 20231030_20231026-SBT-NQ-DHDCD-06-thong-qua-bao-cao-Ban-Dieu-Hanh.pdf
 20231030_20231026-SBT-NQ-DHDCD-07-thong-qua-bao-cao-UBKT.pdf
 20231030_20231026-SBT-NQ-DHDCD-08-thong-qua-BCTC-rieng-va-BCTC-hop-nhat-ND-2022-2023.pdf
 20231030_20231026-SBT-NQ-DHDCD-09-thong-qua-phan-phoi-loi-nhuan-ND-2022-2023.pdf
 20231030_20231026-SBT-NQ-DHDCD-10-thong-qua-ke-hoach-san-xuat-kinh-doanh-ND-2023-2024.pdf
 20231030_20231026-SBT-NQ-DHDCD-11-thong-qua-lua-chon-don-vi-kiem-toan-doc-lap.pdf
 20231030_20231026-SBT-NQ-DHDCD-12-thong-qua-thu-lao-HDQT-ND-2023-2024.pdf
 20231030_20231026-SBT-NQ-DHDCD-13-thong-qua-dang-ky-luu-ky-niem-yet-trai-phieu.pdf
 20231030_20231026-SBT-NQ-DHDCD-14-thong-qua-viec-sap-nhap-cong-ty-con.pdf
 20231030_20231026-SBT-NQ-DHDCD-15-thong-qua-dieu-chinh-dieu-le.pdf
 20231030_20231026-SBT-NQ-DHDCD-16-thong-qua-don-tu-nhiem-ong-Hoang-Manh-Tien-va-bau-bo-sung.pdf
 20231030_20231026-SBT-NQ-DHDCD-17-thong-qua-danh-sach-ung-cu-vien-va-bau-thanh-vien-HDQT-moi.pdf
 20231030_20231026-SBT-NQ-DHDCD-18-thong-qua-chien-luoc-kinh-doanh.pdf
 20231030_20231026-SYLL-TV-HDQT-Ong-Dao-Duy-Thi-day-du-TT.pdf
 20231030_20231026-SYLL-TV-HDQT-Ong-Dao-Duy-Thi.pdf
 20231030_20231027-SBT-Cong-van-CBTT-BBH-va-cac-Nghi-quyet-DHDCD.pdf