SBT: Bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 23 Tháng Mười 2023 13:23:00

SBT: Bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa thông báo bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231023_20231020-SBT-Bao-cao-HDQT.pdf
 20231023_20231020-SBT-Chuong-trinh-DH.pdf
 20231023_20231020-SBT-CV-CBTT-cap-nhat-tai-lieu-DHDCD-22-23.pdf
 20231023_20231020-SBT-Du-thao-NQ-DHDCD-thong-qua-chien-luoc-phat-trien-cty.pdf
 20231023_20231020-SBT-Du-thao-NQ-DHDCD-thong-qua-don-tu-nhiem-TV-HDQT.pdf
 20231023_20231020-SBT-Du-thao-NQ-DHDCD-thong-qua-DS-ung-vien-va-ket-qua-bau-HDQT.pdf
 20231023_20231020-SBT-Du-thao-Quy-che-lam-viec-tai-DHDCD.pdf
 20231023_20231020-SBT-Du-thao-the-le-bau-cu-HDQT.pdf
 20231023_20231020-SBT-Mau-Don-de-cu-HDQT.pdf
 20231023_20231020-SBT-Mau-Don-ung-cu-HDQT.pdf
 20231023_20231020-SBT-Mau-SYLL-ung-vien-HDQT.pdf
 20231023_20231020-SBT-Mau-TB-hop-nhom-co-dong-de-cu.pdf
 20231023_20231020-SBT-NQ-HDQT-vv-bo-sung-noi-dung-chuong-trinh-hop.pdf
 20231023_20231020-SBT-Thong-bao-de-cu-ung-cu-TV-HDQT.pdf
 20231023_20231020-SBT-To-trinh-09-vv-thong-qua-Don-tu-nhiem-ong-Hoang-Manh-Tien.pdf
 20231023_20231020-SBT-To-trinh-10-vv-thong-qua-DS-ung-cu-vien-HDQT.pdf
 20231023_20231020-SBT-To-trinh-11-vv-thong-qua-chien-luoc-phat-trien-cty.pdf